Δικαιολογητικά για Α.Ε.

  • Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  • Οι πινακίδες του οχήματος
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας
  • Φωτοτυπία του ΦΕΚ εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος
  • Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος
  • Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος
  • Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.

* Τα δικαιολογητικά αλλάζουν ανάλογα με τη νομική μορφή του ιδιοκτήτη

Written by tourix