Δικαιολογητικά για Ο.Ε. / Ε.Ε. / Ε.Π.Ε.

  • Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  • Οι πινακίδες του οχήματος
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας
  • Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρίας
  • Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος
  • Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος
  • Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.

* Τα δικαιολογητικά αλλάζουν ανάλογα με τη νομική μορφή του ιδιοκτήτη

Written by tourix