Δικαιολογητικά για Φυσικά Πρόσωπα

    • Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
    • Οι πινακίδες του οχήματος
    • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη
    • Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος
    • Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.

* Τα δικαιολογητικά αλλάζουν ανάλογα με τη νομική μορφή του ιδιοκτήτη

Written by tourix