ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΑΝΑKYΚΛΩΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ είναι πλήρως αδειοδοτημένη, συμβεβλημένη με τα επίσημα δίκτυα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και πιστοποιημένη για τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις.

Η διοίκηση της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον.

Η ίδια η λειτουργία της συνδέεται άρρηκτα με την εξοικονόμηση ενέργειας, φυσικών πόρων, την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών και την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης συντελεί στο να παρέχονται στις μεταλλοβιομηχανίες καθαρά μέταλλα τέτοια που η τήξη τους δε δημιουργεί ρύπους προερχόμενους από την καύση πλαστικών, χημικών υλών κ.λ.π.

Πέραν αυτού όμως, η εταιρεία έχει υιοθετήσει αυστηρά κριτήρια και για τη συνολική περιβαλλοντική της επίδοση, όπως οι εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος αλλά και τις πιστοποιήσεις ΙSO.

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ αποτελεί κέντρο συλλογής και επεξεργασίας Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) εξουσιοδοτημένο από την ΕΔΟΕ κατέχοντας όλες τις σχετικές άδειες.

Έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί σύγχρονη μονάδα βάσει όλων των προβλεπόμενων εκ του νόμου προδιαγραφών όπου η απορρύπανση των οχημάτων γίνεται με τρόπο απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον, τρόπο που εξασφαλίζει τη μείωση των υλικών που καταλήγουν στις χωματερές και τη μέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος.

Με την σύγχρονη μονάδα απορρύπανσης που έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί αφαιρεί τα υγρά και τα άλλα μέρη των οχημάτων και στη συνέχεια οδηγεί το «καθαρό» πλέον όχημα στο συγκρότημα συμπίεσης όπου και μετατρέπει οχήματα και μέταλλα σε κύβους.

 

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Για να μπορεί ένα όχημα να μετέχει στα οφέλη της απόσυρσης πρέπει:

Να αποσυρθεί στο χρονικό διάστημα από 21/02/2011 μέχρι και τις 20/12/2015 από εγκεκριμένο κέντρο εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), όπως είναι η εταιρεία ανακύκλωσης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,  ώστε το αίτημα να γίνεται δεκτό από την ΕΔΟΕ.
Η ημερομηνία έκδοσης από εγκεκριμένη εταιρεία της μηχανογραφημένης Βεβαίωσης Παραλαβής του οχήματος μέσω του συστήματος της Ε.Δ.Ο.Ε θεωρείται και η επίσημη ημερομηνία απόσυρσης του οχήματος. Οπότε θα πρέπει αυτή να εκδοθεί μετά τις 21/02/2011 και συνεπώς όσα οχήματα έχουν διαγραφεί ήδη ΔΕΝ μπορούν να μετέχουν στην απόσυρση.
Η ημερομηνία 1ης άδειας του στην Ελλάδα να είναι ως τις 31/12/2001.
Όσα είναι δηλωμένα σε ακινησία στη ΔΟΥ, άσχετα με το πόσα έτη είναι δηλωμένα σε ακινησία, μπορούν -χωρίς να πληρώσουν τέλη προηγούμενων ετών ή τρέχοντος- να μετέχουν στην απόσυρση.
Το αποσυρόμενο όχημα, ως είθισται, να διαθέτει όλα τα μηχανικά του μέρη και τα στοιχεία του αμαξώματος και να μην είναι κατεστραμμένο από ατύχημα, πυρκαγιά, εμπρησμό ή βανδαλισμό.

Σημειώσεις:

Το μέτρο προβλέπει έκπτωση στα τέλη ταξινόμησης για αγορά καινούργιου οχήματος μέχρι 2.000 κ.εκ.
Το δικαίωμα της έκπτωσης τελών ταξινόμησης του αποσυρθέντος οχήματος μπορεί να εκχωρηθεί με μια Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86 του ιδιοκτήτη θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, προς όποιον επιθυμεί να αγοράσει καινούργιο όχημα και να την αξιοποιήσει.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
Οι πινακίδες του οχήματος
Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη
Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος
Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.

Τα δικαιολογητικά αλλάζουν ανάλογα με τη νομική μορφή του ιδιοκτήτη

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Ο.Ε. / Ε.Ε. / Ε.Π.Ε.

Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
Οι πινακίδες του οχήματος
Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας
Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρίας
Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος
Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος
Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.

Τα δικαιολογητικά αλλάζουν ανάλογα με τη νομική μορφή του ιδιοκτήτη

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Α.Ε.

Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
Οι πινακίδες του οχήματος
Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας
Φωτοτυπία του ΦΕΚ εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου
Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος
Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος
Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος
Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.

Τα δικαιολογητικά αλλάζουν ανάλογα με τη νομική μορφή του ιδιοκτήτη

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Για να μπορεί ένα όχημα να μετέχει στα οφέλη της απόσυρσης πρέπει:

Να αποσυρθεί στο χρονικό διάστημα από 21/02/2011 μέχρι και τις 20/12/2015 από εγκεκριμένο κέντρο εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), όπως είναι η εταιρεία ανακύκλωσης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,  ώστε το αίτημα να γίνεται δεκτό από την ΕΔΟΕ.
Η ημερομηνία έκδοσης από εγκεκριμένη εταιρεία της μηχανογραφημένης Βεβαίωσης Παραλαβής του οχήματος μέσω του συστήματος της Ε.Δ.Ο.Ε θεωρείται και η επίσημη ημερομηνία απόσυρσης του οχήματος. Οπότε θα πρέπει αυτή να εκδοθεί μετά τις 21/02/2011 και συνεπώς όσα οχήματα έχουν διαγραφεί ήδη ΔΕΝ μπορούν να μετέχουν στην απόσυρση.
Η ημερομηνία 1ης άδειας του στην Ελλάδα να είναι ως τις 31/12/2001.
Όσα είναι δηλωμένα σε ακινησία στη ΔΟΥ, άσχετα με το πόσα έτη είναι δηλωμένα σε ακινησία, μπορούν -χωρίς να πληρώσουν τέλη προηγούμενων ετών ή τρέχοντος- να μετέχουν στην απόσυρση.
Το αποσυρόμενο όχημα, ως είθισται, να διαθέτει όλα τα μηχανικά του μέρη και τα στοιχεία του αμαξώματος και να μην είναι κατεστραμμένο από ατύχημα, πυρκαγιά, εμπρησμό ή βανδαλισμό.

Σημειώσεις:

Το μέτρο προβλέπει έκπτωση στα τέλη ταξινόμησης για αγορά καινούργιου οχήματος μέχρι 2.000 κ.εκ.
Το δικαίωμα της έκπτωσης τελών ταξινόμησης του αποσυρθέντος οχήματος μπορεί να εκχωρηθεί με μια Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86 του ιδιοκτήτη θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, προς όποιον επιθυμεί να αγοράσει καινούργιο όχημα και να την αξιοποιήσει.

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Παράδοση πινακίδων δε σημαίνει οριστική διαγραφή!

Προσοχή: Για την αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης, θα πρέπει αρχικά να ξεκαθαρίσουμε, ότι με την κατάθεση πινακίδων το όχημά μας δε διαγράφεται οριστικά, δηλαδή δεν παύει να είναι στην κατοχή του ιδιοκτήτη του, κάτι που συνεπάγεται ότι θα πρέπει να δηλώνεται στην Εφορία. Στην περίπτωση της οριστικής διαγραφής, το όχημά μας αποταξινομείται πλήρως και παίρνει το δρόμο της ανακύκλωσης.
Προσοχή, μη θεωρηθεί εγκαταλειμμένο! Βάσει του Π.Δ 116/2004 περί διαχείρισης των ΟΤΚΖ (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής), ένα όχημα που σταθμεύει σε δημόσιο δρόμο χωρίς αριθμό κυκλοφορίας μπορεί να θεωρηθεί εγκαταλειμμένο, κάτω από προϋποθέσεις.

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Στην σύγχρονη μονάδα απορρύπανσης που διαθέτει η εταιρεία, το όχημα οδηγείται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου αρχικά αφαιρούνται τροχοί, η μπαταρία και οι αερόσακοι.

Στην συνέχεια οδηγείται στις ειδικές ράμπες όπου γίνεται η αφαίρεση των καυσίμων, των λαδιών μηχανής, του σασμάν, των αμορτισέρ, των υγρών ψυγείου, των υγρών φρένων, των υγρών καύσιμου τζαμιών και του καταλύτη.

Τα υλικά που συλλέγονται κατά την διαδικασία απορρύπανσης τοποθετούνται σε ειδικούς περιέκτες – δεξαμενές και στην συνέχεια προωθούνται για ανακύκλωση σε εξουσιοδοτημένες εταιρείες διαχείρισής τους.

Το εναπομείναν «καθαρό» πλέον μέρος του οχήματος οδηγείται στο συγκρότημα άλεσης και διαχωρισμού της εταιρείας για πλήρη διαχωρισμό και ανακύκλωση των μεταλλικών του μερών.

 

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ανακύκλωση απορριμμάτων είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. Στην διαδικασία αυτή συνήθως τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα αγαθά.

Μέρος της διαδικασίας της ανακύκλωσης είναι και η μετατροπή βλαβερών για το περιβάλλον υλικών σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ομαλότερα η επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά ολοκληρώνει την διαδικασία της ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο. Παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης είναι η μετατροπή οικιακών λυμάτων σε τέτοια μορφή ώστε να είναι λιγότερο βλαβερά σε αντίθεση με την κατευθείαν εναπόθεσή τους π.χ. στην θάλασσα.

Η ανακύκλωση μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και την χρήση ενέργειας και ως εκ τούτου τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η ανακύκλωση αποτελεί μια βασική έννοια της σύγχρονης διαχείρισης των αποβλήτων. Τα ανακυκλώσιμα υλικά, αποκαλούμενα επίσης «recyclables» ή «recyclates», μπορούν να προέλθουν από πολλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των σπιτιών, των δημόσιων υπηρεσιών και των βιομηχανιών.

Περιλαμβάνουν το γυαλί, το χαρτί, το αλουμίνιο και άλλα μέταλλα όπως ο χαλκός και ο σίδηρος, την άσφαλτο, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα πλαστικά. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να ανακυκλώνονται όχι μόνον γιατί η τοποθέτηση τους σε χώρους ταφής απορριμμάτων επιβαρύνει το περιβάλλον αλλά και γιατί βλάπτει την υγεία μας.

Το 2010 η Ελλάδα βρισκόταν στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ανακύκλωση. Ένας λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν για τους πολίτες και τις εταιρίες κίνητρα να συμμετέχουν σε προγράμματα ανακύκλωσης. Η ιστορία της ανακύκλωσης άρχισε την εποχή του Χαλκού. Την τότε εποχή έλιωναν τα μεταλλικά αντικείμενα τούς έτσι ώστε αυτά να μπορούν να παράγουν νέα προϊόντα. Η κατάσταση άλλαξε με την αλματώδη πρόοδο της βιομηχανίας που έκανε την ανακύκλωση πιο δύσκολη. Το 1970 σε συνέδριο για την ανακύκλωση αποφάσισαν με λογότυπο να σηματοδοτούνται τα ανακυκλώσιμα προϊόντα. Το 2007 για την παραγωγή, την αποθήκευση, την ανακύκλωση και την μεταχείριση των σκουπιδιών υιοθετήθηκε κανόνας για την διευκόλυνση της ανακύκλωσης.

Σημασία της ανακύκλωσης

Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα διαχείρισής τους
Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαμβάνονται συνεχώς από τη φύση.
Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων (ελαφρύνεται, έτσι, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος).
Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή όλων των προαναφερθέντων αντικειμένων.
Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης.
Σώζεται η υγεία όλων των κατοίκων του πλανήτη και διασφαλίζεται το καλύτερο μέλλον των παιδιών.
Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για την διάσωση του πλανήτη.
Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για τη συμμετοχή στην βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής.

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ έχει υπογράψει σύμβαση με το εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) «Ανακύκλωση Συσκευών», η οποία καθιστά τις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο Αττικής «Πρωτογενές Σημείο Συλλογής ΑΗΗΕ».

Έτσι η εταιρεία δύναται να παραλαμβάνει, τόσο από ιδιώτες όσο και νομικά πρόσωπα, κουζίνες, πλυντήρια, ψυγεία, τηλεοράσεις, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά, τηλέφωνα, οικιακές μικροσυσκευές και γενικά κάθε είδους ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Τα παραπάνω υλικά φυλάσσονται αρχικά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για να μεταφερθούν στη συνέχεια με μέσα της Ανακύκλωσης Συσκευών σε αδειοδοτημένες εταιρείες επεξεργασίας τους για ανακύκλωση.

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ διαθέτει επίσης άδεια συλλογής και μεταφοράς ΑΗΗΕ, η οποία της επιτρέπει να εξυπηρετεί ενδιαφερόμενους που διαθέτουν μεγάλους όγκους ΑΗΗΕ χωρίς τα κατάλληλα μέσα μεταφοράς τους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Προφίλ Αλουμινίου – Αποτελείται από προφίλ από πόρτες και παράθυρα, άβαφο ή βαμμένο, χωρίς σίδερα, κλειδαριές, αντιμόνια, ρολά με πολυουρεθάνη, πόμολα και θερμογέφυρες. Επίσης δε πρέπει να περιέχει πάνελ και γρέζι αλουμινίου.
Μαλακό Αλουμίνιο – Αποτελείται από σκεύη και φύλλα αλουμινίου, απαλλαγμένα από σίδερα και πλαστικά, χωρίς φόιλ, κουτάκια, περσίδες παραθύρων, ψυγεία αλουμινίου, αλουμίνιο από αεροσκάφη και σκληρό αλουμίνιο.
Σκληρό Αλουμίνιο – Αποτελείται από καθαρισμένο αλουμίνιο μηχανών αυτοκινήτων και αεροσκαφών, απαλλαγμένο από σίδηρο, ορείχαλκο, εκτεταμένες βρωμιές και μη μεταλλικά στοιχεία.
Κουτάκι Αλουμινίου – Αποτελείται από καθαρά κουτάκια αλουμινίου, απαλλαγμένα από σίδερα, καμένα κουτάκια, χώματα, υγρά και λοιπές προσμίξεις.
Φύλλα Λιθογραφίας – Αποτελείται από φύλλα λιθογραφίας, απαλλαγμένα από χαρτιά, πλαστικά, υπερβολική ύπαρξη μελανιού και λοιπές προσμίξεις.
Σκραπ Ανοξείδωτου Χάλυβα – Αποτελείται από καθαρά ανοξείδωτα αντικείμενα , με ελάχιστη περιεκτικότητα σε νικέλιο 7%, σε χρώμιο 16%. Θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από λοιπά μέταλλα, σίδερο και λοιπές προσμίξεις.
Σκραπ Μολύβδου – Αποτελείται από καθαρό μαλακό μολύβι χωρίς προσμίξεις στο κράμα του.

Ηλεκτρονικό Σκραπ

Καλώδια Χαλκού – Χάλκινοι αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος, διαφορετικών διαμέτρων, με την μόνωσή τους.
Πλακέτες Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων – Ηλεκτρονικές πλακέτες, απαλλαγμένες από πυκνωτές μεγέθους άνω των 2,5 cm.
Εξαρτήματα από την αποσυναρμολόγηση οθονών CRT, με κύριο στοιχείο τον χάλκινο αγωγό – πηνίο.
Σκληροί Δίσκοι – Μονάδες σκληρών δίσκων ηλεκτρονικών υπολογιστών με διαφορετικά μεγέθη και έτη κατασκευής.
Οδηγοί CD/DVD/FloppyDisks – Ψηφιακά μέσα αναπαραγωγής CD, DVD και floppydiscs, που προέρχονται από την αποσυναρμολόγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Τροφοδοτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Συσκευές τροφοδοσίας ρεύματος που προέρχονται από την αποσυναρμολόγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Μετασχηματιστές Τάσης & Φορτιστές – Συσκευές φόρτισης και μετασχηματιστές τάσης για διάφορες συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα και εκτυπωτές, χωρίς το καλώδιό τους.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email: info@anakiklosimagnisias.gr

Τηλ: 24210. 91375
Κιν: 6947 808876

w3c Web Accessibility Initiative Compatible HTML Markup

WCAG 2.0 (Level AA)